Spek de clubkas

Pupil van de week

Normen en waarden

 
 
Voorwoord
      

Het hoofdbestuur van SV De Griffioen heeft het nodig geacht om een normen- en waardenbeleid op te stellen, met daarin voor allerlei doelgroepen vanzelfsprekende, maar ook minder vanzelfsprekende regels. Andere verenigingen zijn ons hierin al voorgegaan.
Om het geheel succesvol te laten zijn, moet er draagvlak worden gecreëerd onder de leden
van SV De Griffioen en moeten de regels en de eventuele sancties ongeacht voetbalkwaliteit, leeftijd, functie, etc, zonder aanziens des persoons kunnen worden toegepast.
Van elk SV De Griffioen lid wordt verwacht dat hij overtredingen op deze gedragsregels meldt bij de daarvoor geëigende personen. Deze regels zijn zeker niet in het leven geroepen om her en der eens lekker te straffen, maar bedoeld om een sportief verenigingsklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Bovendien zijn wij er van overtuigd dat handhaving van deze regels ook de uitstraling van SV De Griffioen naar buiten toe ten goede zal komen en wellicht ook de prestaties op het veld een positieve impuls kan geven.
 
Het hoofdbestuur
 
   
Inleiding
Sporten doe je voor je plezier. SV De Griffioen wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve
vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend
wordt als een aantrekkelijke club.
 
    
Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen?
Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een
richtslijn voor het handelen.
Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.
 
     
Waardering
Veel leden en vrijwilligers zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van
hoofdbestuurslid tot leider en van trainer tot commissielid. Hét fundament van iedere
sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een
steekje vallen. Het blijft mensenwerk!
 
    
Preventief en correctief optreden
Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch
voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze
Gedragsregels vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.
Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor sancties in aanmerking komen.
 
    
Gedragsregels
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die een functie bekleedt binnen SV De Griffioen: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze
leden betreft vastgelegd in deze gedragscode, waarin we de waarden en normen voor ons
handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En er elkaar op aan te spreken.
 
  
De 15 “gouden” regels van SV De Griffioen:
   
Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar.
Je beledigt en pest niemand.
Je vernedert niemand in woord of gebaar.
Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.
Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
Je houdt de kleedkamers en andere ruimten netjes.
Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden
Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer
We praten mét elkaar en niet over elkaar.
Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
Openheid en eerlijkheid staan voorop.
Naleving verenigingsregels.
 
    
Sancties
Het hoofdbestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden en functionarissen. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden en functionarissen niet voldoen aan de
verplichtingen en regels overtreden.
Sancties kunnen bestaan uit:
1. Berisping: Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag van een speler of
functionaris. De coach/leider motiveert de berisping kort aan de speler. Het hoofdbestuur
motiveert de berisping aan de functionaris na overleg met de voorzitter van de
afdeling/commissie.
2. Uitsluiting van wedstrijden: Uitsluiting geldt voor de eerst volgende wedstrijd na het
vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg tussen de trainer, technisch
coördinator en Hoofdbestuur..
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten: Het besluit tot schorsing kan alleen ten
uitvoer worden gelegd door het Hoofdbestuur. Bij het opleggen van een schorsing worden de functionaris of speler (en zijn ouders) uitgenodigd voor een gesprek.
4. Royement: Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid/functionaris in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (gedragsregels) en/of besluiten van
organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen.
    
Namens hoofdbestuur
Dirk Haaijema